Skip to main content
print page banner

Hardin Library for the Health Sciences

Siouxland Community Health Center: Tiếng Việt

This guide contains patient information that is available for free to the patients of the Siouxland Community Health Center and the public.

Siouxland Community Health Center

Who Needs The Information You Looked Up Today?

Who Needs The Information You Looked Up Today?
I do: 0 votes (0%)
A family member: 0 votes (0%)
A friend: 0 votes (0%)
A coworker: 0 votes (0%)
Total Votes: 0

Tiếng Việt

CHÀO MÙNG QUÝ V ÐN V: SIOUXLAND COMMUNITY HEALTH CENTER V THÔNG TIN VÀ HƯỞNG
DN PHONG PHÚ CHO BNH NHÂN. HƯỞNG DN NÀY LÀ MIN PHÍ VÀ CO TH TRUY CP T PHONG
MCH HOC TI NHÀ CA QUÝ V.
NÚT TABS NM TRÊN HÀNG ĐU PHÍA DƯỚI UNIVERSITY OF IOWA LIBRARIES LÃ KHÔNG PHI TÀI
LIU CA HƯỚNG DN NÀY. XIN VUI LÒNG ĐNG S DNG.
KHÔNG CN THIT PHI BM VÀO KHUNG SEARCH Đ TÌM KIM. NN COI CÁCH S DNG VÀ
HƯỚNG DN PHÍA DƯỚI.
Hướng dn cách đùng thông tin
Nút tabs s trình bãy mt lOt danh sách V các ch đ nhưlà Nghin Ngp/ Lm Dng, Sc Khe và Tin Thn. Bãì́n vào môt
ch dô Vô sc khe thì s m' I'a mt trang mà quý V có th tìm hin thông tin V ch đ đô.
Bn nút tabs k tiếp là nhng thông tin y tô' vi các ngôn ng khác ngoài tiếng anh.
Nút tab cui danh sách là nhng tài liu thôngtin phong phú trong đó có băng hình Và nhng bn tin Vi nhiu ngôn ng khác
nhau.
Xin vui lòng b chút it thi gi quĩ báo ca quý V đ đin vào ý kin vào s khåo sát. S đáp ng ca quý V tht s rt là
quan trng.
Nế́u chů đ v sc khe mà qu V đang tìm kim không được lit trong bt k các nút tabs nào ô hướng dn này thì tìm ch
đ MedinePiuS hoc Vào trang Patient Information (nm dưới nút tab v ch đ sc khe) đ tìm kiếm thêm.
Nếu quý V muôn quay tr lai trang mà quý V đã Xem qua thì hãy đi vào gc bên trái ca l,I't́lIìg mng và bln vào Vòng tròn
màu xanh bng cái mũi tên mau trng chi V hướng bên trái.

Sức khỏe của người tiêu dùng nguyên bản tiếng Việt